fbpx
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die Graaffisch heeft aangesteld, projecten aan Graaffisch heeft verleend voor Diensten die door Graaffisch worden uitgevoerd, of waaraan Graaffisch een voorstel heeft gedaan.

4. Dienstverlener: De aanbieder van Diensten aan Opdrachtgever, hierna: Graaffisch.

5. Aanbod: Ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Graaffisch.

6. Diensten: De Diensten die Graaffisch aanbiedt, zijn het ontwerpen en maken van logo’s en ontwerpen of designs voor drukwerk en aanverwante Diensten waaronder maar niet beperkt tot het ontwerpen en ontwikkelen van webdesign.

7. Overeenkomst: De Overeenkomst tot dienstverlening (op afstand) waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Graaffisch, elke Overeenkomst tussen Graaffisch en Opdrachtgever en op elke dienst die door Graaffisch wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Graaffisch aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Graaffisch is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgOvereenkomsten van Opdrachtgever. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Het door Graaffisch gedane is Aanbod vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Graaffisch is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Graaffisch zelf overgaat tot aanvaarding van de Overeenkomst binnen deze termijn. Niettemin heeft Graaffisch het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Graaffisch gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig (blijken te) zijn.

4. Eventuele (op)levertermijnen in het Aanbod van Graaffisch zijn indicatief en geven Opdrachtgever, bij overschrijding ervan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Graaffisch niet tot (op)levering van een deel van de in de aanbieding of Overeenkomst begrepen Diensten of zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Overeenkomst/het Aanbod heeft aanvaard door deze te bevestigen via de website van Graaffisch of indien de aanvaarding van de Overeenkomst ondubbelzinnig blijkt uit de mededeling van Opdrachtgever en Graaffisch de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Graaffisch, zal Graaffisch de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen.

3. Graaffisch is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Graaffisch zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor bedrijven, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

6. Indien Opdrachtgever, een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (waaronder verstaan tekening-, ontwerp-, en/of calculatiekosten) in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk voorafgaande aan de Overeenkomst door Graaffisch is bepaald dat de Opdrachtgever tot een aantal dagen na totstandkoming van de Overeenkomst de Overeenkomst nog kosteloos kan annuleren.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Graaffisch een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Graaffisch kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen, en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Graaffisch ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Overeenkomst aangegaan in de vorm van een pakketdienst op te zeggen voor zover de door haar gevraagde Diensten zijn afgerond. Indien Opdrachtgever een dergelijke Overeenkomst tussentijds opzegt, is Opdrachtgever gehouden tot afname en vergoeding van de dienst of het product waarvoor Graaffisch reeds daadwerkelijk een aanvang met de werkzaamheden heeft gemaakt.

5. Opdrachtgever is gerechtigd om een Overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, is zij tenminste de kosten voor aangekochte lettertypen, afbeeldingen en drukwerk verschuldigd, welk bedrag vermeerderd kan worden met door Graaffisch daadwerkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen Diensten. Een en ander behoudens uitdrukkelijk andere overeengekomen afspraken.

Artikel 6 – Uitvoering dienstverlening

1. Graaffisch zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. De Diensten worden zo spoedig mogelijk door Graaffisch uitgevoerd conform de Overeemkomst, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

2. Bij de uitvoering van de Diensten is Graaffisch niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Graaffisch, is Opdrachtgever gehouden om dienOvereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

3. Graaffisch is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. Graaffisch kan indien overeengekomen ook bemiddelen tussen Opdrachtgever en derden ten behoeve van het uitvoeren van de door Opdrachtgever gevraagde Diensten c.q. werkzaamheden.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken.

5. Graaffisch is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

6. Graaffisch zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders overeengekomen.

7. Indien en voor zover dat door Opdrachtgever is gevraagd, kan Graaffisch Opdrachtgever verwijzen naar een derde partij voor nadere Diensten zoals hosting en aanvragen c.q. ter beschikking stellen van Domeinnamen.

8. Graaffisch heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Design. Opdrachtgever vrijwaart Graaffisch uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.

9. Graaffisch zal de bronbestanden van de designs bewaren zolang Graaffisch Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Graaffisch Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Graaffisch is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze designs geeft, is Graaffisch gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

Artikel 7 – Ontwikkelen van designs

1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen, conform hetgeen het design wordt ontwikkeld. Graaffisch kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.

2. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 5 fases: – Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Graaffisch stelt vervolgens een Overeenkomst op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze. – Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van de Overeenkomst zal afhankelijk van het product of de producten een passend design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van de Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van de opdrachtgever welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Graaffisch zal een x aantal schetsen opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden en mocht er eventueel al feedback zijn zal die hierop toegepast worden. Na een goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde Overeenkomst kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. – Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op X aantal aanpassingen, conform bij het aangaan van de Overeenkomst door Graaffisch bepaald. Opdrachtgever is verplicht de huisstijl te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeen komen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden. – Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal Graaffisch nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform Overeenkomst c.q. Overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design. – Fase V: afronding. Na afronding van de door Graaffisch verleende Diensten kan er teruggeblikt worden op het design door middel van een klantenbeoordeling. Het staat Opdrachtgever vrij dit niet te doen.

3. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een volledige niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het design. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Graaffisch en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.

4. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Graaffisch wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Artikel 8 – Fotografie

1. Graaffisch kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor fotografiewerkzaamheden ten behoeve van bedrijfs-, interieur- en/of portretfotografie ten behoeve van de grafische ontwerpen.

2. Fotografiewerkzaamheden zijn in beginsel met inbegrip van de bewerking van de foto’s, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever heeft na oplevering van de foto’s recht op een kosteloze aanpassingsronde, een en ander afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd.

3. Graaffisch voert de fotografiewerkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

4. Opdrachtgever zal Graaffisch schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

5. Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Graaffisch die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die Graaffisch hanteert. Graaffisch heeft het recht om de inhoud van de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Mocht Opdrachtgever hier wel wat over te melden hebben zal dit door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.

6. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst Graaffisch genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of het aantal foto’s dient te verhogen of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hier gedurende de Overeenkomst extra kosten voor worden gerekend. Het een en ander op basis van nacalculatie. Graaffisch zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Opdrachtgever dient hiervoor een schriftelijk akkoord te geven.

7. Graaffisch kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Graaffisch een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden conform artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

8. Het auteursrecht op de fotografische design berust uitsluitend bij Graaffisch, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Graaffisch in het Aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van Graaffisch is artikel 25 Auteurswet van toepassing.

9. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de fotografische werkzaamheden, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Graaffisch waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. Graaffisch kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten. Doch is Graaffisch nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 9 – Ontwikkeling website

1. Indien partijen met elkaar overeenkomen dat Graaffisch een website ontwikkelt voor Opdrachtgever dient Opdrachtgever hiervoor alle benodigde informatie tijdig, volledig en juist alsmede in de gewenste vorm aan te leveren. Onder het ontwikkelen van de website wordt verstaan: programmatuur, designs, applicatie, layout, documentatie, analyses en meer.

2. Opdrachtgever dient alle functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken en meer van de te ontwikkelen website schriftelijk vast te leggen. Op basis van deze schriftelijke afspraken wordt de website gemaakt. Indien Opdrachtgever te weinig informatie verstrekt dienen partijen in overleg te treden nader afspraken vast te leggen en de Overeenkomst dienOvereenkomstig aan te passen.

3. Graaffisch is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door haar ontwikkelde website wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.

4. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Bronbestanden worden niet aan Opdrachtgever geleverd, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever mag binnen de overeengekomen afspraken, voor het dagelijks gebruik van de website, wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld de boomstructuren en achterliggende pagina’s, doch slechts wanneer de website is opgeleverd.

5. De ontwikkelde website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de website binnen een maximale termijn van 7 dagen. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de website. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt, daartoe kunnen de vastgelegde afspraken gecontroleerd worden. De eventuele fouten en/of gebreken dienen schriftelijk gemeld te worden aan Graaffisch, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Graaffisch toegerekend kunnen worden. Eventuele herstelwerkzaamheden worden gezien als meerkosten. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Opdrachtgever.

6. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt dienen te worden aan de website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen deze wijzigingen op basis van een nieuwe Overeenkomst verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal aanpassingsuren welke vastgesteld worden in de Overeenkomst.

7. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, zijn beide partijen in een dergelijke situatie gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Graaffisch gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever is daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken. Graaffisch kan slechts de Overeenkomst opzeggen na een revisie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever deze revisie geheel of gedeeltelijk afkeurt.

8. Indien Opdrachtgever een variant of afgeleide van het ontwerp van de door Graaffisch gemaakte website (of elementen daarvan) wenst te (laten) maken, dient Graaffisch hiervoor uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming te verlenen. Zonder deze toestemming is elke aanpassing een inbreuk op de IE- en/of auteursrechten van Graaffisch.

9. Graaffisch verricht geen onderhoud aan de ontwikkelde website. Opdrachtgever dient het onderhoud zelf in orde te maken.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Graaffisch is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien Graaffisch aanvullend werk moet verrichten, anders dan voorzien ten tijde van de Overeenkomst, of bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Graaffisch gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Graaffisch Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft zij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief drukwerk en andere onkosten, reiskosten en verblijfkosten. Eventuele onkosten zullen in een zodanig geval worden berekend op basis van nacalculatie.

2. Betaling geschiedt in beginsel vooraf na bevestiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever. Indien overeengekomen dat betaling ook achteraf kan plaatsvinden, dient Opdrachtgever het overeengekomen bedrag binnen 7 dagen vanaf de factuurdatum te betalen, tenzij in de Overeenkomst een afwijkende afspraak is gemaakt.

3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Graaffisch gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.

4. Indien en voor zover Partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever een voorschot of vooruitbetaling dient te betalen, vindt betaling plaats alvorens de dienst wordt uitgevoerd en/of de het ontwerp wordt opgeleverd.

5. Opdrachtgever dient de bijkomende kosten ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Graaffisch tenzij anders overeengekomen.

6. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten en/of producten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Diensten dan wel totstandkoming van de producten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Graaffisch gerechtigd om de aanvullende kosten, na Opdrachtgever op de hoogte te stellen, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

7. Graaffisch is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden Diensten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen binnen drie maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien Graaffisch kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt.

8. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan haar (betalings)verplichtingen, is Graaffisch gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 12 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 7 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting binnen de termijn van 7 dagen voldoet, zal Opdrachtgever zijnde een Consument eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 15 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning door Opdrachtgever zijnde een Consument, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die gestelde termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raken.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Graaffisch zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Graaffisch meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze hogere kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten haar voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – (Op)Levering

1. De opleveringstermijn bedraagt de termijn zoals in de Overeenkomst aangegeven, tenzij expliciet anders door Graaffisch bij Overeenkomst bepaald. Graaffisch zal te ontwikkelen of aan te passen website of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Graaffisch of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Graaffisch recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Graaffisch gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever haar goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 7 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd.

3. Graaffisch spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

4. Graaffisch heeft het recht om alle door haar ontworpen en/of ontwikkelde designs te signeren, dan wel haar naam te (doen) vermelden. Eveneens komt haar het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

5. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde design bij Opdrachtgever. Graaffisch zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Artikel 14 – Garanties

1. Graaffisch voert de Diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Graaffisch in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Graaffisch gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen.

3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Graaffisch gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.

4. Graaffisch staat er niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Graaffisch spant zich in om fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op de website die door Graaffisch zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Graaffisch is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de website in gebruik wordt genomen.

5. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Graaffisch te melden op een wijze dat Graaffisch in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Graaffisch een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.

6. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt niet het herstel van verminkte of verloren gegevens, alsmede het herstellen van tijdelijke oplossingen. Graaffisch is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Graaffisch naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Graaffisch verstrekte inlichtingen.

7. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Graaffisch niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.

8. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Graaffisch gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Graaffisch de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@graaffisch.nl.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Graaffisch verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Graaffisch tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Graaffisch op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

1. Graaffisch levert alle zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Graaffisch heeft voldaan.

2. Graaffisch heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Graaffisch.

3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Graaffisch worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 17 – Opschorting

1. Graaffisch heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.

2. Graaffisch is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Graaffisch is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 18 – Overmacht

1. Graaffisch is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Graaffisch wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Graaffisch, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Graaffisch haar voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Graaffisch buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

4. Indien Graaffisch bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Graaffisch, is Graaffisch uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Graaffisch binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Graaffisch deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Graaffisch in staat is om adequaat te reageren.

2. Indien het verrichten van Diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Graaffisch leidt tot aansprakelijkheid van Graaffisch, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Graaffisch. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. De aansprakelijkheid is verder beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Graaffisch maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

3. Graaffisch is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Graaffisch geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade. Voor Consumenten strekt deze beperking tot hetgeen is toegestaan conform artikel 7:24 lid 2 BW.

4. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door Graaffisch expliciet overeengekomen garanties met betrekking tot het resultaat, functionaliteit en kwaliteit van de opgeleverde website, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaardt.

5. Graaffisch is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

6. Graaffisch staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Graaffisch verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Graaffisch sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Graaffisch geleverde Diensten en de door haar ontworpen en ontwikkelde designs.

8. Graaffisch is niet aansprakelijk voor (het functioneren van) plug-ins van derden.

9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Graaffisch vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Graaffisch binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Graaffisch eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de van Graaffisch afkom¬stige of door Graaffisch gebruikte schetsen, adviezen, ont¬werpen en concepten, ideeën, tekeningen, teksten, werkwijzen en meer worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de Overeenkomst als daarna uit¬druk¬kelijk en uit¬slui¬tend eigendom van Graaffisch en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Graaffisch rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Graaffisch en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Graaffisch opgeleverde zaken, dient Graaffisch expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Graaffisch rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdracht¬gever verplicht zich de in lid 1 genoemde producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Graaffisch rusten slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet aan derden ter beschikking te stellen.

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Graaffisch rusten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Graaffisch. Graaffisch kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

5. Graaffisch is te allen tijde gerechtigd haar naam op het ontwerp, reclame- of communicatie-uiting te (laten) vermelden of verwijderen. Opdrachtgever dient voorafgaande toestemming te hebben verkregen om de naam van Graaffisch openbaar te maken.

6. Graaffisch heeft het recht haar ontwerpen/projecten door middel van beschrijvingen, foto’s of andere afbeeldingen openbaar te maken en deze te verveelvoudigen.

7. Ingeval gebruik wordt gemaakt van (stock)foto’s of illustraties van derden, blijft het beeldrecht bij deze derde. Opdrachtgever is verboden het beeldmateriaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de Overeenkomst rechten zijn verkregen. Indien Opdrachtgever de betreffende beelden vaker wenst te gebruiken, dient zij eerst contact op te nemen met Graaffisch.

8. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Graaffisch, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 1.000,- euro (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 21 – Geheimhouding

1. Graaffisch en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien Graaffisch op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Graaffisch zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Graaffisch niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Graaffisch en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

4. Graaffisch mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

5. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 22 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Graaffisch verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart Graaffisch van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Graaffisch voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Graaffisch verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

5. Opdrachtgever vrijwaart Graaffisch voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Graaffisch.

Artikel 23 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Graaffisch of anderszins klachten heeft over de uitvoering van haar opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden aan wijziging@graaffisch.nl met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Graaffisch de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Graaffisch zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Graaffisch en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Graaffisch kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Graaffisch en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere rechter als absoluut en relatief bevoegd aanwijzen bevoegde rechter aanwijzen.